Ourense Cidade

Jácome incorpora un director xeral de Servizos Xerais, Transparencia e Sistemas da Información

“O Concello está colapsado e adoece de grandes carencias de persoal técnico cualificado, polo que necesitamos incorporar especialistas”, explica o alcalde

Óscar Gómez

Ourense | 24.02.2021 08:14

Perez Jacome alcalde de Ourense
Perez Jacome alcalde de Ourense | La Región

O Concello de Ourense reforzará a súa estrutura coa incorporación dun director xeral de Servizos Xerais, Sistemas de Información e Transparencia. O goberno municipal pretende dotar de máis eficacia e axilidade o funcionamento do Concello e creará esta praza, para dinamizar unha administración “colapsada”, en palabras do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. O rexedor explica que esta decisión pretende suplir as carencias de persoal técnico cualificado no Concello, e permitirá seguir a liña de avances que ata o de agora supuxeron a incorporación doutros cargos directivos ao Concello, neste caso asumindo áreas críticas por ser transversais para o funcionamento das diferentes unidades administrativas municipais.

O Concello cubrirá á praza a través dunha convocatoria pública para persoal funcionario e dotaraa cunha remuneración igual á da dirección xeral de Recursos Humanos. A proposta de retribución será levada á comisión de pleno do venres, 26 de febreiro, para a súa inclusión na orde do día do pleno ordinario do Concello do mes de marzo.

Explica o alcalde que “o Concello está colapsado e un dos problemas que ten é que realmente adoece de grandes carencias de persoal técnico cualificado. Hai un embude en contratación, e tamén no ritmo en que flúen os expedientes. Para iso son necesarios especialistas, como en calquera empresa, que son os que desde arriba son os primeiros ao mando para resolver a situación”. Explica o alcalde que a incorporación deste novo órgano directivo é “fundamental”, e subliña as consecuencias positivas que para este Concello tivo a incorporación doutros cargos directivos como o coordinador xeral da Alcaldía “que produce un aforro no Concello ao mellorar o seu funcionamento”, citando como exemplo a axilización das axudas aos autónomos, ou o director xeral de Recursos Humanos, que contribuíu a “solucionar os problemas que tiña este Concello e a sacar a concurso prazas como as de policía local ou bombeiros”. Neste escenario, explica o alcalde que a incorporación doi novo director xeral “é fundamental e esperemos que a oposición o vexa así”

Axilizar áreas transversais e resolver carencias organizativas

A Dirección Xeral de Servizos Xerais, Transparencia e Sistemas da información foi creada por decreto da Alcaldía do día 22 de xaneiro, como órgano directivo da administración municipal do Concello, de acordo coa proposta realizada polo Coordinador Xeral da Administración Municipal.

No expediente explícase a decisión na “práctica inexistencia do nivel directivo profesional no Concello de Ourense”, no que só existen tres postos deste tipo con funcións de xestión, o que supón unha “grave carencia organizativa”.

A dirección xeral asumirá “nun nivel directivo a xestión das funcións administrativas e burocráticas comúns da administración municipal, dado que estas funcións teñen unha transcendencia crítica para o funcionamento do resto das unidades administrativas”, como arquivos e rexistros, a coordinación e dirección da implantación da administración electrónica, a xestión da transparencia, tanto na súa dimensión activa como pasiva e a dirección da xestión dos procedementos de contratación. Todas elas, “áreas de relevancia transversal para a coordinación do funcionamento administrativo do Concello”.

O réxime retributivo da dirección xeral será establecido polo Pleno, no exercicio da atribución prevista na Lei de bases de réxime local, e a proposta da alcaldía é que sexa a mesma que ten a actual dirección xeral de Recursos Humanos, dada a analoxía entre ambos órganos directivos en canto ao seu nivel xerárquico e técnico, as correspondentes aos funcionarios do Grupo A, Subgrupo A1, cun nivel de complemento de destino 30 e un complemento específico de 25 puntos.

A provisión do posto corresponderalle á Xunta de Goberno, previa convocatoria pública e atendendo a criterios de competencia profesional e experiencia. A persoa elixida deberá ser funcionario/a.